დაგეკისრებათ თუ არა პასუხისმგებლობა სხვის მიერ მიყენებული ზიანის გამო - რა არის დელიქტი
ეს საინტერესოა