სისხლის სამართლის 80 და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 1 182 ფაქტი
სამართალი