სოციალური საცხოვრებლები სველი წერტილების გარეშე - რატომ ვერ აკმაყოფილებს ქედის მერიის პროექტი ადამიანურ საჭიროებებს?
ამბები მთიდან